Strona główna

Członkowie Polskiej Akademii Nauk

Członkowie Akademii są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem oraz posiadają nieposzlakowaną opinię. W skład Akademii wchodzą członkowie krajowi (rzeczywiści i korespondenci) oraz członkowie zagraniczni. Członkostwo w PAN jest dożywotnie.

Członkowie krajowi PAN

Członkiem krajowym może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie. Maksymalna liczba członków krajowych Akademii wynosi 350. Włączenie w poczet członków krajowych Akademii następuje poprzez wybór na członka korespondenta PAN. Zgromadzenie Ogólne PAN wyróżnia aktywność członków korespondentów – na rzecz nauki i Akademii – wyborem na członków rzeczywistych.

Członkowie krajowi Akademii biorą udział w pracach Zgromadzenia Ogólnego, właściwego wydziału, oddziału, komitetu naukowego i problemowego. Mogą także uczestniczyć w pracach rady naukowej instytutu naukowego PAN. Ich zadaniem jest również upowszechnianie wyników nauki.


Aktualnie Polska Akademia Nauk liczy 310 członków krajowych, w tym 161 członków rzeczywistych i 149 członków korespondentów.

Członkowie zagraniczni PAN

Członkiem zagranicznym może zostać osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego albo osoba posiadająca obywatelstwo polskie na stałe zamieszkała za granicą i zatrudniona w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej.

Aktualnie Polska Akademia Nauk liczy 148 członków zagranicznych.

Tryb zgłaszania kandydatów wraz z rekomendacjami oraz sposób i tryb wyboru członków Akademii określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Akademii.